CÔNG TY CỔ PHẦN DICH VU THANH LAP CONG TY
Menu
Về chúng tôi
2017-08-10,

CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục thành lập công ty Cổ phần

1. Đăng ký thành lập công ty Cổ phần
1.1 Đăng ký thành lập mới
1.2 Đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi
+ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty Cổ phần
1.3 Đăng ký thành lập trên cơ sở chia công ty
1.4 Đăng ký thành lập trên cơ sở tách công ty
1.5 Đăng ký thành lập trên cơ sở hợp nhất công ty

2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
+ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
+ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh khác đến thành phố Hồ chí Minh
+ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi thành phố

+ Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
+ Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

+ Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật

+ Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập
+ Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án
3. Thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
3.1 Chi nhánh
+ Đăng ký hoạt động chi nhánh
+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh
+ Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh
3.2 Địa điểm kinh doanh
+ Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh
+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động địa điểm kinh doanh
+ Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh
3.3 Văn phòng đại diện
+ Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động văn phòng đại diện
+ Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

4. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

 

 1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo mẫu);
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
 4. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 5. Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn bản cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
 6. Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.
 7. Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế).
 8. Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);
 9. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 10. Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.
 11. Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

5. Thủ tục chia, tách, hợp nhất, sát nhập
+ Chấm dứt tồn tại của công ty bị chia
+ Chấm dứt tồn tại của công ty bị hợp nhất
+ Chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập
+ Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập
6. Thủ tục hiệu đính thông tin
+ Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
+ Hiệu đính nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia
7. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh
8. Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, cấp lại, cấp đổi, thay đổi nội dung đăng ký thuế
+ Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - văn phòng đại diện
+ Thủ tục bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
+ Thủ tục bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
+ Thủ tục đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới
+ Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế
9. Thủ tục chuyển loại hình doanh nghiệp
+ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

+ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

10. Thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1.Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu

2.Quyết định của đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 

3.Quyết định của hội đồng quản trị thông qua tiêu chí và danh sách đối tượng được chào bán trong trường hợp được đại hội đồng cổ đong ủy quyền

4.Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư (nếu có)

5.Tài liệu chúng minh đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và tuân thủ quy định về hình thức đầu tư trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

 

Call/SMS: 0915.358.779 – 0898.686.333 – 0898.799.333 ( MR.SƠN)

Email:  huynhgialuat77@gmail.com or ketoanthuecp@gmail.com

Website: http://www.luathuynhgia.com, http//www.huynhgialuat.vn

 

 

Chúc các bạn thành công với bước đầu khởi nghiệp của mình

 

 
Tin liên quan

Danh muc dich vu